Seuran yhteystiedot

Petäjämäen-Laitilanniemen Metsästysseura r.y.

Minna Nyyssönen
Konninmäentie 69
79130 Sorsakoski
Puh. 0400946337

e-mail: minna.nyyssonen@hotmail.com

Satunnainen kuva

Uusimmat kuvat

Sivustolla vierailleita

Käyntejä kotisivuilla:95910 kpl

Uutisia

31.8.2020RHY:N KISAT 5.-6.9.2020 AMPUMAJÄRJESTYSLue lisää »31.7.2020Ampumakokeet ja hajoitukset RiikinnevallaLue lisää »31.7.2020Ratavalvontavuorot 2020Lue lisää »31.7.2020Ohje ampumakokeeseen osallistuvilleLue lisää »31.7.2020Ohje ampumakokeenvastaanottajilleLue lisää »31.7.2020Metsästäjätutkintotilaisuus ja ratatalkootLue lisää »

Historiikki

Seuramme 50-vuotishistoriikki
julkaistiin 23.10.2010 pidetyn 50-vuotisjuhlamme yhteydessä.
Tutustu ja tilaa historiikkimme.

Ohje ampumakokeenvastaanottajille

31.07.2020

OHJE
17.6.2020
Asianro: 157/04.00/2020
______________________________________________________________________________________________________________________
Asiakaspalvelu Verkkosivut Kirjaamo Lupahallinto Y-tunnus
p. 029 431 2001 www.riista.fi Sompiontie 1, Sompiontie 1, 0201724-4
asiakaspalvelu@riista.fi Sähköinen asiointi 00730 Helsinki 00730 Helsinki Verkkolaskut
oma.riista.fi kirjaamo@riista.fi lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 003702017244
laskut@riista.fi

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ERILLISOHJE AMPUMAKOKEISTA
Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätöntä ainoastaan niille metsästäjille, joilla ei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017. Näin ollen järjestettävät ampumakokeet olisivatkin tarkoitettu ensi sijassa heitä varten.
Seuraavassa ohjeistetaan ampumakokeiden järjestämisestä ja niiden vastaanottamisesta koronavi-rusepidemiasta johtuen. Ohjeistuksen tarkoituksena on tartuntariskin minimoiminen ampumakoepai-koilla ratakohtaisesti soveltaen tinkimättä kuitenkaan aseenkäsittelyturvallisuudesta. Tämä tapahtuu välttämällä lähikontakteja, varmistamalla riittävät turvavälit ja huolehtimalla hygieniasta. Ohjeet päte-vät niin rihlatulla luotiaseella kuin jousellakin suoritettavissa ampumakokeissa. Muilta osin noudate-taan normaaliin tapaan Suomen riistakeskuksen ampumakokeen järjestämisestä riistanhoitoyhdistyk-sille antamaa ohjetta, joka on löydettävissä verkosta osoitteesta https://www.riistainfo.fi/oppitunti/op-pitunti-2-ampumakokeen-vastaanottajien-koulutus. Lisäksi ampumakoetilaisuuksissa on noudatettava aluehallintovirastojen erikseen antamia määräyksiä.

Riistanhoitoyhdistyksen kannattaa tiedottaa ennakkoon ainakin seuraavista asioista esimer-kiksi Oma riistan ampumakoetilaisuuden lisätiedoissa:
- Osallistu ampumakokeeseen vain, jos se on tulevan metsästyskauden takia välttämätöntä.
- Älä osallistu ampumakokeeseen, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita tai epäilet saaneesi tartunnan.
- Varaa mukaasi tasaraha ampumakoemaksua varten.
- Muut erityisohjeet (seikat, jotka riistanhoitoyhdistyksessänne poikkeavat normaalitilanteesta).
Yleistä ampumakokeiden järjestämisestä:
- Riistanhoitoyhdistysten on varattava ampumakoetilaisuuksiin riittävä, mutta vain tarpeellinen määrä ampumakokeen vastaanottajia tilaisuuden turvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi.
- Ampumakokeen vastaanottajien suositellaan käyttävän suojakäsineitä sekä hengityssuojaimia. Hen-gityssuojainten käyttöä suositellaan erityisesti sisätiloissa toimittaessa.
- Jos ampumaradan määräykset ja sää sallivat, voidaan ampumakoe suorittaa ampumakopin ulko-puolelta, jolloin altistus ilmassa mahdollisesti olevalle virukselle on vähäisempää. Aseenkäsittelytur-vallisuudesta ei tule tinkiä myöskään tässä tilanteessa.
- Ampumakoetilaisuudessa on oltava tarjolla käsidesiä.
- On varmistettava, ettei ampumakoetilaisuuden henkilömäärä (ampumakokeen suorittajat ja vastaan-ottajat) missään tapauksessa nouse asetettua 50 henkilön ylärajaa suuremmaksi. Tarvittaessa on jär-jestettävä kulunvalvonta ampumaradalle saapuville ja estettävä henkilömäärän ylittyminen. Riistan-hoitoyhdistys voi harkintansa mukaan edellyttää myös ennakkoilmoittautumista, jos arvioidaan henki-lömäärän ylittyvän.

2 (2)
Ampumakokeen vastaanottajien toiminta ennen ampumakoetilaisuutta:
- Älä osallistu ampumakokeen vastaanottamiseen, mikäli kuulut riskiryhmiin.
- Älä osallistu ampumakokeen vastaanottamiseen, mikäli sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita
tai epäilet saaneesi tartunnan.
Ampumakokeen vastaanottajien toiminta ampumakoepaikalla:
- Ampumakokeen vastaanottajien tärkein tehtävä on ampumakokeiden turvallisuuden takaaminen valvomalla
turvallista aseidenkäsittelyä.
- Paikalle saapuvia asiakkaita neuvotaan odottamaan ilmoittautumisvuoroaan ulkotilassa (huomioidaan
riittävät turvavälit). Heidät ohjataan ilmoittautumispisteelle yksi kerrallaan.
- Kun uusi asiakas saapuu ilmoittautumispisteelle, vastaanottaja odottaa turvaetäisyyden (1–2 metriä)
päässä.
- Asiakasta neuvotaan asettamaan tarkastuspöydälle turvallisesti aseensa, kokeessa käytettävät patruunat/
nuolet sekä tarvittavat asiakirjat (aselupa, metsästyskortti/älypuhelin ja tarvittaessa henkilöllisyystodistus).
Luotiaseen lukon on oltava auki ja sarjanumeron valmiiksi näkyvillä. Tämän jälkeen
pyydetään asiakasta siirtymään turvaetäisyyden päähän pöydästä.
- Ase, patruunat/nuolet ja asiakirjat tarkastetaan koskematta niihin, ja kirjataan tarvittavat tiedot Oma
riistaan ja/tai ampumakoepöytäkirjaan.
- Tämän jälkeen siirrytään odottamaan turvaetäisyyden päähän pöydästä, jotta asiakas voi noutaa
omaisuutensa.
- Asiakas ohjataan odottamaan ampumavuoroaan ulkotilaan (huomioidaan riittävät turvavälit).
- Ilmoittautuneet kutsutaan suorittamaan ampumakoe vuorollaan normaaliin tapaan.
- Ampumakoesuorituksen jälkeen peritään ampumakoemaksut joko lähimaksulla tai esimerkiksi ohjeistamalla
asiakasta jättämään tasasumma käteistä rahaa määrättyyn paikkaan. Tämän jälkeen asiakkaalle
annetaan (asiakkaan niin halutessa) ampumakoetodistus tai päätöslomake lähikontaktia välttäen.
- Asiakas ohjeistetaan poistumaan tämän jälkeen ampumaradalta mahdollisimman pian.

LISÄTIEDOT:
Teemu Lamberg
riistasuunnittelija
teemu.lamberg@riista.fi
p. 029 431 2212
Veli-Matti Kangas
riistasuunnittelija
veli-matti.kangas@riista.fi
p. 029 431 2266

31.08.2020RHY:N KISAT 5.-6.9.2020 AMPUMAJÄRJESTYS
31.07.2020Ampumakokeet ja hajoitukset Riikinnevalla
31.07.2020Ratavalvontavuorot 2020
31.07.2020Ohje ampumakokeeseen osallistuville
31.07.2020Ohje ampumakokeenvastaanottajille
31.07.2020Metsästäjätutkintotilaisuus ja ratatalkoot
29.07.2020NUORET KOHTI JAHTIA
25.08.2019Koirakokeet alueellamme 2019